ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ އަކީ ކޮބާ؟

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަކީ ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލު ހުއްޓުވުމަށް 23 އޭޕްރިލް 2012 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުހަންމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު ތަޞްދީޤު ކުރެއްވި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ތަނެކެވެ.

ފަހުގެ ޙަބަރު


15 އޮކްޓޯބަރު 2019

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/17 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކައުންސެލިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށުން

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

6 އޮކްޓޯބަރު 2019

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި.

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ރާއްޖޭގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލާފައިވާ ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

22 ޖުލައި 2018

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާއި ސޮސައިޓީ ފޯ ހެލްތް އެޑިޔުކޭޝަން ގުޅިގެން، ފިރިހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 1 ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާއި ސޮސައިޓީ ފޯ ހެލްތް އެޑިޔުކޭޝަން ގުޅިގެން، ފިރިހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 1 ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
މިކަން ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާއެއް!

ފަހުގެ އިއުލާނުތައް