ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ އަކީ ކޮބާ؟

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަކީ 2012 ވަނަ އަހަރު ތަސްދީގު ކުރެވުނު ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ އިދާރާއެކެވެ.

ފަހުގެ ޙަބަރު


13 ޑިސެމްބަރު 2023

ވަކި ޖިންސަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ 16 ދުވަހުގެ ކެމްޕެއިން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތައް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

10 އޯގަސްޓު 2023

ޕާރޕެޓްރޭޓަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިނގުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވަސް ކަރެކްޝަން ސަރވިސް އާއެކު ފަހުމުނާމައެއްގައި ސޮއި ކުރުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

8 އޯގަސްޓު 2023

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
މިކަން ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާއެއް!

ފަހުގެ އިއުލާނުތައް


18 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)450-CA/450/2024/11
ދުވަސް ހަމަވާން 20 ގަޑިއިރު
އޮފީސް ފޮޅައި ސާފުކޮށް ކުނި އުކައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
އައު
03 ޖެނުއަރީ 2024 (IUL)450-CA/450/2024/1
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ބައު ތަކެތި ނީލަން ކިއުން