ހަބަރު

13 ޑިސެމްބަރު 2023

ވަކި ޖިންސަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ 16 ދުވަހުގެ ކެމްޕެއިން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތައް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

10 އޯގަސްޓު 2023

ޕާރޕެޓްރޭޓަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިނގުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވަސް ކަރެކްޝަން ސަރވިސް އާއެކު ފަހުމުނާމައެއްގައި ސޮއި ކުރުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

8 އޯގަސްޓު 2023

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

20 ޖުލައި 2023

އޮތޯރިޓީއިން ހއ. އުތީމުގައި 17 -18 ޖުލައި 2023 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހއ. އަތޮޅުގައި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ބައްދަލުވުންކުރުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

20 ޖުލައި 2023

އޮތޯރިޓީއިން ހއ. ދިއްދޫގައި 16 -17 ޖުލައި 2023 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހއ. އަތޮޅުގައި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ބައްދަލުވުންކުރުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

6 އޮކްޓޯބަރު 2019

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި.

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ރާއްޖޭގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލާފައިވާ ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ