ހަބަރު

7 އޯގަސްޓު 2016

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ޚާއްޞަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ށ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި.

އަތޮޅު ތެރެއަށް ޙާއްސަކޮށް ހިންގާފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

7 މޭ 2016

ލޯތްބަކީ ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކޮށްފި

"ލޯތްބަކީ؟" މި ނަމުގައި ޙާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ލޯންޗްކޮށްފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

3 އޭޕްރީލު 2016

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޚާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް 03 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ފަށާފައެވެ.

މިތަމްރީނުތައް 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ދިޔަ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

25 ޖެނުއަރީ 2016

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާގުޅޭ ޚާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ޖެނުއަރީ 17 ން 20 އަށް ވަނީ ހިންގާފައިއެވެ.

4 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް މި ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ދިޔަ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

26 އޮކްޓޯބަރު 2015

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ބޭއްވުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން ހިންގި ތިންވަނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

5 އޮކްޓޯބަރު 2015

ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ޚާއްޞަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ގދ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިވި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ